Tuyên truyền thực hiện Chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2030

07/03/2024 1160 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản yêu cầu các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(Bãi rêu Tuy Phong; Ảnh: Nguyên Vũ)

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu triển khai thực hiện tuyên tuyên, quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành về quan điểm coi đa dạng sinh học là vốn tự nhiên quan trọng, nền tảng góp phần bảo đảm phát triển bền vững đất nước. Bảo tồn đa dạng sinh học là một trong các giải pháp hiệu quả nhằm bảo vệ môi trường và thích ứng biển đổi khí hậu; nâng cao nhận thức, tư duy về vai trò, tầm quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học trong hoạch định chính sách phát triển; ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ loài hoang dã, xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với thiên nhiên và tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Tùy vào điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông phù hợp nhằm vận động, tuyên truyền rộng rãi về việc không tiêu thụ, sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã; thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và các cơ quan truyền thông trong phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác, nuôi nhốt, buôn bán và tiêu thụ trái phép động vật, thực vật hoang dã. Đồng thời, quan tâm, lồng ghép thực hiện các yêu cầu về bảo tồn đa dạng sinh học trong triển khai các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan của Ngành có tác dụng nhiều đến da dạng sinh học.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa hình thức, nội dung và phương thức cung cấp thông tin về đa dạng sinh học phù hợp với từng đối tượng; thường xuyên đăng tải thông tin, phổ biến pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; tôn vinh các tấm gương, sáng kiến của các tổ chức, cá nhân về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội do đơn vị quản lý.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Phòng Quản lý Du lịch tham mưu văn bản phổ biến, chỉ đạo các Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch triển khai thực hiện các yêu cầu về quản lý, bảo vệ môi trường thiên nhiên theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về da dạng sinh học đến năm 2033, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và tổ chức thực hiện các yêu cầu về bảo tồn da dạng sinh học trong phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên và du lịch sinh thái.

Các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (báo cáo giữa kỳ trước ngày 15/7/2025 và báo cáo cuối kỳ trước ngày 15/7/2030) để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Nguyên Vũ

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu